Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Lucerna welzijnscoaching – Praktijk voor Wandel coaching / NLP Master Practitioner coaching, coaching voor uw welzijn (hierna te noemen als ‘deze praktijk’) is opgericht door Dagmar Buesink, wonend aan de Antoon Slotstraat 5 te Lichtenvoorde. Deze praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: KvK: 69946892 . Deze praktijk is gericht op het coachen en begeleiden van jongeren en volwassenen.

2. Eigen verantwoordelijkheid
In deze praktijk wordt oplossings- en resultaatgericht advies gegeven, zonder deze te kunnen garanderen. Ook zal eventueel advies voor het raadplegen van een arts niet worden achtergehouden. Daarnaast wordt er ook inzet en verantwoordelijkheid van de cliënt verwacht. Mocht het blijken dat de cliënt zich niet kan of wil inzetten, kan in overleg een vervolgconsult worden uitgesteld of worden afgebroken. Deze praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen (directe of indirecte schade of letsel) van de coaching of begeleiding.
De coachee is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het dragen van goede wandel schoenen.

3. Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met deze praktijk en daarmee alle verband houdende handelingen. Deze handelingen kunnen van zowel voorbereidende als uitvoerende aard zijn. Tijdens de intake zal naar deze algemene voorwaarden worden verwezen.

4. Geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid
Deze praktijk is tot geheimhouding verplicht van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching of begeleiding.

5. Regels en afspraken
Coaching vind plaats tijdens wandel coaching en/of ambulant (d.w.z. bij u of derden aan huis).

6. Afzeggen afspraak
Het afzeggen van afspraken dient uiterlijk 24 uur van tevoren worden gedaan. Indien dit niet het geval is worden de volledige kosten in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk. Dit kan per e-mail of telefonisch (zie contactgegevens). Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk. Deze praktijk is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de coachee en/of de ouders/verzorgers de verplichtingen uit deze overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomen.

7. Tarieven
De tarieven voor de consulten staan onder het kopje ‘kosten’ van de website: www.lucernawelzijnscoaching.nl
Daarnaast zijn ze op te vragen bij de coach. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Kort overleg (minder dan 15 minuten), telefonisch of per e-mail, is bij de coaching en/of begeleiding inbegrepen.

8. Betalingsvoorwaarden
De in rekening gebrachte kosten dienen contant of uiterlijk binnen 14 dagen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL48RABO 0323 9298 18 ten name van DMU Buesink. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald is, ontvangt de cliënt of ouder(s)/verzorger(s) van de coachee een betalingsherinnering.

9. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing en zijn tevens geplaatst op de website: www.lucernawelzijnscoaching.nl.

10. Duur en wijziging van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst is geheel afhankelijk van het soort klacht van de coachee. Onderling spreken partijen af voor hoe lang deze overeenkomst zal worden aangegaan. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen. De coach zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de coachee inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
Deze praktijk is bevoegd deze overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van deze overeenkomst onmogelijk is.

11. Klachten
Als de coachee niet tevreden is over de coaching, dient dit binnen acht dagen na de sessie schriftelijk per e-mail aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.

12. Aansprakelijkheid
Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach is sprake van een inspanningsverplichting. De coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach. De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. De aansprakelijkheid van de coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet – ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de coachee. De coachee is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen.

13. Garantie
Door de aard van de dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de coachee geeft de coach geen garantie voor succes of resultaat. De coachee bepaalt zelf of en hoe snel hij/zij een verandering teweeg brengt.

14. Vertrouwelijkheid
De naam, adres en andere persoonsgegevens van coachee worden door de coach gebruikt om contact te kunnen opnemen en voor de administratie. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Aantekeningen van de coach zijn niet ter inzage voor derden. Na afronding van het coachtraject wordt het dossier vernietigd.
Ervaringen die de coach opdoet tijdens de gesprekken met coachees kunnen worden genoemd of beschreven op een zodanige manier dat niet te achterhalen is welke persoon het betreft.